วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลหนองเสือ เป็นโรงพยาบาลชุมชน
ที่ให้บริการปลอดภัยได้มาตรฐาน มุ่งเน้นบริการสู่ชุมชน

นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ

ข่าวแจ้งหน่วยงานภายใน